Privacy Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์สิงห์ดำเนินการภายใต้ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด การใช้งานเว็บไซต์นี้
ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว

ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์สิงห์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บริษัท) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมคัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผล
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ดัดแปลงและนำไปใช้งานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และ เว็บไซต์ ไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมถึงห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ
ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์สิงห์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งาน
ของท่านในเวลาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการใดๆ ที่บริษัทมีอยู่ตาม
กฎหมายข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์สิงห์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า “SINGHA” และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการหรือโลโก้อื่นใดของสิงห์ หรือบริษัทในเครือบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่นำมาใช้ อ้างและ/หรือ กล่าวถึง
ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับจดทะเบียนของ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด หรือบริษัทใดๆ ในเครือของ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง
จำกัด บริษัทไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อ
ข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่
กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมิได้มีไว้เพื่อให้ซื้อขายภายในประเทศของท่านหรือตามท้องถิ่นการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์
นี้มิได้หมายความโดยนัยว่าหรือประกันว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเหล่านี้ทุกเมื่อในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านควรตรวจสอบกับผู้แทนประจำท้องถิ่น
ของท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของท่าน

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยการเก็บข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบาย
ฉบับนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทเก็บข้อมูลไปแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ต้องการ กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง
หรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท และบริษัท
ในเครือหรือผู้ให้บริการที่บริษัทกำหนดให้บริการแก่ท่านแทนบริษัท ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัท

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บไว้บนอุปกรณ์ผู้ใช้ของคุณ
คุกกี้ที่ใช้กับเว็บไซต์จะใช้เฉพาะคุกกี้ต่อไปนี้และเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น:
* คุกกี้ใช้งาน: คุกกี้ที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม เช่น คุกกี้จะถูกวางไว้เพื่อให้จดจำว่า คุณมีอายุผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในหน้าเว็บแล้ว
เมื่อคุณมีอายุผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายควบคุม การดื่มแอลกอฮอล์กำหนดไว้ หากไม่มีคุกกี้นี้ คุณอาจต้องส่งข้อมูลนี้ใหม่ ทุกครั้งที่เปิดหน้าเว็บคุกกี้ใช้งานของเว็บไซต์ที่
SINGHA เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะใช้ได้ในระหว่างที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
* คุกกี้ วิเคราะห์ข้อมูล: SINGHA ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ว่าผู้มาเยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร เพื่อช่วย SINGHA ในการปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์ Google ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อเท่านั้น โปรดไปที่ www.google.com/analytics หากต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics
* คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ให้อนุญาตคุกกี้ของปลั๊กอินเครือข่ายสื่อสังคมของบุคคลที่สามบางราย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน เนื้อหาของเว็บไซต์บน
เครือข่ายสังคมนั้นได้ ปลั๊กอินเหล่านี้ยังปรับเว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยข้อมูล (การใช้ข้อมูล) ที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ผ่านปลั๊กอินเครือข่ายสังคม
จะกำหนดโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจาก SINGHA ไม่สามารถอ่านคุกกี้เหล่านี้ได้ (บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่สามารถอ่านคุกกี้ของ SINGHA ได้) สำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้

การเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ของคุณให้แจ้งให้ทราบเมื่อมีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
ให้เบราเซอร์ไม่ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และคุกกี้เป็นประจำเพื่อให้
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี